029068077, 084-758-0011

sales@mktmagnetic.com  

นโยบายระบบบริหารคุณภาพ

ดั้งนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินการจัดระบบบริหารคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท
  2. บริษัทฯ จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในทุกๆด้าน และให้ได้มาตรฐานสากล
  3. บริษัทฯ จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ทันตามกำหนดของลูกค้า
  4. บริษัทฯ จะรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ อย่างต่อเนื่อง
  5. บริษัทฯจะทำงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหา ที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการ
    ขั้นตอนการผลิตและสิ่งแวดล้อม
  6. บริษัทฯ จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร พัฒนา สร้างทักษะ สร้างสรรค์ กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับDesign By บริษัทรับทำเว็บ OPYRIGHT © 2016 M.K.T MAGNETIC CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED